« Najít podobné dokumenty

Obec Králíky - Název souboruVV dodatek č.1 kanalizačního řádu - Králíky a PodolibyVV_dodatek_kanaliz_rad.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Králíky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_dodatek_kanaliz_rad.pdf
Městský úřad Nový Bydžov
<br> Odbor výstavby a životního prostředí
<br> vAš DOPIS ZN.: z; DNE:,23.05.2022 CISLO JEDNACí/SZ: NB-V/í6307/2022/Míl/2075/2022
<br> Datum Oprávněná úřední osoba E-maíl Telefon 13.07.2022 Mgr.XXXXX XXXXX milan©novybydzov.cz XXX XXX XXX
<br> Obec Králíky,IČ: 00268950,Králíky čp.29,504 01,Nový Bydžov (cestou plné moci: Kalvoda služby s.r.o <.>,lC: 03605311,Brněnská 700/25,500 06 Hradec Králové)
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Nový Bydžov,odbor výstavby a životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 5 27 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích"),a místně příslušný podle ustanovení Š 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost č.j.: NB-V/12109í2022 ze dne 23.5.2022 od žadatele,kterým je:
<br> dle ustanovení % 27 odst.1 písm.3) správního řádu
<br> Obec Králíky,IČ: 00268950,Králíky čp.29,504 01,Nový Bydžov (cestou plně moci: Kalvoda služby s.r.o <.>,lC: 03505311,Brněnská 700/25,500 06 Hradec Králové)
<br> |.schvaluje
<br> podle ustanovení 5 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích dodatek č.1 kanalizačního řádu — Kanalizace Králíky,Podoliby
<br> Odůvodnění
<br> Podáním ze dne 23.5.2022 č.j.: NB—V/12109/2022 požádala Obec Králíky,IČ: 00268950,Králíky čp.29,504 01,Nový Bydžov (cestou plné moci: Kalypda služby sro <.>,IČ: 03605311,Brněnská 700/25,500 06 Hradec Králové) o schválení dodatku č.1 kanalizačního řádu jednotně stokově sítě pro obec Králíky a jeji místní části Podoliby,provozovanou obcí Králíky <.>
<br> Vodoprávní úřad oznámil všem známým účastníkům řízeni zahájení správního řízení oznámením č.j.: NB—V/í2540/2022/Mil/2075/2022 5-59-2 ze dne 27.5.2022.Vodoprávní úřad upustil v souladu s ustanovením 5 115 odst.8 vodního zákona od ústního...

Načteno

edesky.cz/d/5561928

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Králíky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz