« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
<.>
<br>
sp.zn.095 Ex 165/22-072
<br>
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Povinný:
zastoupený:
<br> XXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX
Osvobození 25,763 21 Slavičín
<br>
Vymáhaná peněžitá povinnost:
(pohledávka navýšená o pravděpodobné
náklady exekuce a pravděpodobné
náklady oprávněného ke dni vydání
dražební vyhlášky)
<br> 618 697,93 Kč
<br> Oprávněný:
zastoupený:
<br> Flat rent s.r.o <.>,IČ:04905342 <,>
U krbu 593/32,108 00 Praha 10
Mgr.Hanou Berkovou,advokátkou
AK Vinohradská 2828/151,130 00 Praha 3
<br>
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud ve Zlíně dne 28.03.2022 pod č.j.25 EXE
407/2022-23
Exekuční titul: Notářský zápis Mgr.XXXXXXX XXXXXXX ze dne XX.XX.XXXX č.j.NZ 274/2017
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXXX rozhodl
<br>
t a k t o :
<br> I.Dražební jednání se podle ustanovení § 336o zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád (dále XXX o.s.ř.),koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu
<br>
„www.okdrazby.cz“ <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 14.09.2022 v 10:00 hod,od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven nejdříve na den 14.09.2022 v 10:30 hod <,>
dražba se však koná po tu dobu,dokud dražitelé činí podání <.>
<br>
II.Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
<br> - pozemek parc.St.č.41,o výměře 912 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří <,>
součástí pozemku je stavba: Martínkov,č.p.3,způsob využití: bydlení <,>
<br>
<br> - pozemek parc.č.38/1,o výměře 1033 m2,druh pozemku: zahrada <,>
- pozemek parc.č.38/2,o výměře 254 m2,druh pozemku: orná půda <,>
- pozemek parc.č.324,o výměře 1419 m2,druh pozemku: orná půda <,>
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu,Katastrální
pracoviště Moravské Budějovice,pro obec Martínkov,katastrální území Martínkov,na listu
vlastnictví č.609 <.>
<br>
Soudní exekutor žádá obecní úřad,v jehož obvodu se nachází dražené nemovité věci,aby
tuto dražebn...

Načteno

edesky.cz/d/5561234

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz