« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - novostavba RD, Kačic_rozdrojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

novostavba RD, Kačic_rozdrojovice
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/39647/22/OSŽP/Sv
Č.J.: MK/70605/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Svobodová
<br> TEL.: 541422314
E-MAIL: svobodovaz@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 10
DATUM: 3.8.2022
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako stavební úřad příslušný podle § 13
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
<br> řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne
<br> 2.5.2022 podali
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Šumavská 417/19,602 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,nar.X.3.1986,Kollárova 1639/17,92101 Piešťany,Slovenská
<br> republika <,>
<br> které zastupuje Studio A s.r.o <.>,IČO 06530591,Strachovská 333,393 01 Pelhřimov
<br> (dále jen "žadatelé"),a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a
<br> vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
<br> řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu,kterou žadatelé nazvali:
<br> novostavba rodinného domu
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.638/69 (orná půda) v katastrálním území Rozdrojovice <.>
<br>
<br> Předmětem řízení je novostavba rodinného domu včetně oplocení,sjezdu,zpevněných ploch,akumulační
<br> nádrže <.>
<br>
<br> - Jedná se o novostavbu samostatně stojícího,podsklepeného,dvoupodlažního rodinného domu
půdorysného tvaru "L" o XXX.rozměrech XX,X x XX,X m.Nadzemní podlaží tvoří dva kvádry od sebe
<br> navzájem posunuté,uliční část je jednopodlažní zadní část je dvoupodlažní.Obě patra jsou
<br> zastřešena plochou zelenou extenzivní střechou.Jednopodlažní část má výšku atiky + 3,45 m a
<br> dvoupodlažní část má výšku ...

Načteno

edesky.cz/d/5561168

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz