« Najít podobné dokumenty

Město Dvůr Králové nad Labem - Exekutorský úřad Chomutov - dražební vyhláška.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Chomutov - dražební vyhláška.
Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXX
Exekutorský úřad Chomutov
adresa: Revoluční XX,Chomutov datová schránka: n7tg8u3
tel.: 474 335 579,776 081 383 internetové stránky: www.exekucecv.cz
e-mail: info@exekucecv.cz bankovní spojení: 100200755 / 5500
<br> Byl-li Vám tento dokument doručen bez otisku razítka a podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky - kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el <.>
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsána podle §16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> č.j.135 EX 6708/21-220
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Chomutov,v exekuční věci oprávněného:
Generali Česká pojišťovna a.s.(dříve Česká pojišťovna a.s.),IČO: 45272956,sídlem Spálená 75/16,Praha 1 <,>
11000,zást.: Mgr.XXXX XXXXXXXXX,sídlem Kodaňská XXXX/XX,Praha XX,XXXXX <,>
<br> proti povinnému:
XXXXXXX XXXXXX,nar.: XX.XX.XXXX,bytem HEYDUKOVA 1074,Dvůr Králové nad Labem,54401
Zastoupena:
XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Bydlinského 17,391 01 Sezimovo Ústí
<br> vedené pro vymožení peněžitého plnění oprávněného,jakož i pro vymožení povinnosti povinného uhradit náklady
oprávněného a náklady exekuce,vydává v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336a zákona
č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému
na návrh oprávněného toto
<br> usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br>
http://drazby.exekucecv.cz/
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5560977

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz