« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - 528 Dražební vyhláška - movité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190320757.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr.XXXX XXXXX
<br> Škroupova XXX,XXX XX Chrudim,tel.469 623 238 e-mail: info@exekucejaros.cz
č.j: 129 EX 3207/19-57
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení elektronické dražby movitých věcí
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova XXX,XXX 01
Chrudim,pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29.07.2019 <,>
č.j.: 49 EXE 2254/2019-9,k vymožení povinnosti dle vykonatelného rozhodnutí vydaného Obvodním
soudem pro Prahu 1 dne 27.03.2019,č.j.: EPR 68339/2019-5,a to k uspokojení pohledávky
oprávněné: Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní 665/21,Praha,IČ:
47116617,práv.zast.advokátem Mgr.XXXXX XXXXXX,advokát,se sídlem V Jámě XXX/X,Praha,PSČ: 110 00 <,>
IČ: 73612651
proti povinnému: JONÁŠMONT s.r.o.v likvidaci,se sídlem Kaprova 42/14,Praha,PSČ: 110 00,IČ:
24174149
<br> I.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Základní informace a pokyny k registraci zájemců o dražbu a samotnému průběhu dražebního jednání jsou
k dispozici na www.okdrazby.cz v sekci „Jak dražit“ pod odkazem Všeobecné podmínky
(https://www.okdrazby.cz/?page=jak-drazit),exekutor výslovně upozorňuje zájemce o dražbu,že jejich účast
v dražbě jako dražitele bude schvalována,při splnění podmínek účasti,pouze den před dražbou a dále před
samotným konáním dražby) <.>
<br>
Zahájení elektronické dražby dne 14.09.2022 v 14:00 hod
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Konec elektronické dražby nejdříve dne 14.09.2022 v14:30 hod <.>
<br> Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění po...

Načteno

edesky.cz/d/5560850

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz