« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - Dražební vyhláška - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - 003 ED 143/22-4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - 003 ED 143/22-4
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10
Mgr.XXXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Na Plískavě XXXX/X,XXX XX Praha 10,(vchod z ulice Hostivařská)
<br> tel.: 272 101 211,email: info@exekuce.com,IČ: 66241146,http://www.exekuce.com
<br> Č.j.: 003 ED 143/22-4
<br> Usnesení o nařízení elektronické dražby
Dražební vyhláška
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Na Plískavě
1525/2,102 00 Praha 10,byl na základě smlouvy o provedení dražby pověřen navrhovatelem dražby:
<br> Státní statek Jeneč,státní podnik v likvidaci,IČ: 00016918,se sídlem Třanovského 622/11 <,>
163 00 Praha 6,jednající likvidátorem Ing.Ladislavem Vilimovským,aby
<br> vydal tuto dražební vyhlášku:
<br> I.V souladu s ustanovením § 76 odst.2 exekučního řádu a 52 odst.1 exekučního řádu a
ustanovením § 336b o.s.ř <.>,se vyhlašuje první dražební jednání,které se koná
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese:
<br> www.e-drazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 07.09.2022 v 10:00:00 hodin <.>
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den 07.09.2022 ve 12:00:00.Dražba se bude konat
do doby,dokud dražitelé činí podání,bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze
v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy
prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem) <.>
<br> Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz,prokáže svou t...

Načteno

edesky.cz/d/5560802

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz