« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Dražba nemovité věci v k.ú.Nezvěstice, povinný : Jana Rundová , Iveta Spolwindová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP3200-EX_803207-532_DTR20220803_1836277938957632018.pdf 171,87 kB
___________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,k
písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Číslo jednací: 124 EX 8032/07-532
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,412 01
Litoměřice,pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce č.j.15 Nc 4872/2007-16,ze dne 29.10.2007 <,>
které vydal Okresní soud v Klatovech,na základě exekučního titulu,jímž je Rozhodnutí č.j.8C 107/2005-39,který
vydal Okresní soud Klatovy dne 13.06.2005 a který se stal pravomocným dne 11.08.2005,k vymožení pohledávky
oprávněného: Chesterfield Corporation,Copthall 8,152,Roseau ValleyCommonwealth of XXXXXXXX,IČ XXXXX,zast <.>
obecným zmocněncem Mgr.XXXXXXXX XXXXX,Cetyňská XXX/X,XXXXX,Praha X proti povinnému: 1.JANA
RUNDOVÁ,Divadelní 148,33901,Klatovy,nar.04.03.1966,2.XXXXX XXXXXXXXXXX,Soustov XX,XXXXX,Dlažov <,>
nar.06.08.1969 v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“),ve znění účinném do data 31.12.2012
<br> vydává
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
( o e l e k t r o n i c k é d r a ž b ě )
<br> I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz <.>
Sledování elektr...

Načteno

edesky.cz/d/5560732

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz