« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - stavba bez čp/če (skleník), Vinohrady, na pozemku parc.č. 2002/9, LV 12533, v k.ú. Vinohrady, obec Praha HOM-88140/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavba bez čp/če (skleník), Vinohrady, na pozemku parc.č. 2002/9, LV 12533, v k.ú. Vinohrady, obec Praha HOM-88140/2022
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1279720
<br>
<br> značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 6.5.2020,č.j.72EXE1189/2020-
14,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 9.4.2018,č.j.54
Cm 20/2010- 128 vydal Městský soud v Praze k uspokojení pohledávky oprávněného: B2 Kapital Czech Republic s.r.o.<,>
Rybná 682/14,11000 Praha Staré Město,IČO 04191536,zast.JUDr.XXXX XXXXXXX,advokát,Lidická XXXX/XX,XXXXX
Brno Veveří,IČO 66245320,proti povinnému: XXXXXX XXXXXX,s.r.o <.>,Jihovýchodní I 701/11,14100 Praha - Záběhlice <,>
IČO 27147762,zast.opatrovníkem Mgr.XXXXX XXXXXXXX,advokát,Pařížská XX/XX,XXXXX Praha Josefov,IČO
01172344,v částce 941 809,19 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním
rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 17.8.2022 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 17.8.2022 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouv...

Načteno

edesky.cz/d/5468547

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz