« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby na neurčito: budova, Smíchov, č.p. 3556, na pozemku parc.č. 1263/4, LV 16103, v k.ú. Smíchov, obec Praha, z důvodu podané žaloby na vyloučení nemovitosti z exekuce HOM-88176/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby na neurčito: budova, Smíchov, č.p. 3556, na pozemku parc.č. 1263/4, LV 16103, v k.ú. Smíchov, obec Praha, z důvodu podané žaloby na vyloučení nemovitosti z exekuce HOM-88176/2022
Č.j.091 EX 15811/14-082
<br> LS 2800721
<br>
U S N E S E N Í
<br>
soudní exekutorka JUDr.XXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vinohradská XXX,130
<br> 00 Praha 3,pověřená vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne
<br> 15.12.2014,č.j.36 EXE 4798/2014 -11,doložka provedení exekuce byla zapsána dne 03.03.2015 <,>
<br> vydáno dle rozsudku,který vydal Městský soud v Praze č.j.11 Cm 2/2014-20 dne 18.07.2014,nabyl
<br> právní moci dne 02.09.2014,vykonatelný dne 06.09.2014,v exekuční věci
<br> oprávněného: Agentura Česká inkasní,s.r.o <.>,Lomnického 1705,140 00 Praha,IČ: 28370210 <,>
práv.zast.JUDr.XXXXXX XXXXXX,advokát se sídlem Karlovo nám.čp.XX / čo <.>
26,674 01 Třebíč - Vnitřní Město
<br>
proti
<br> povinnému: AGENS N,s.r.o <.>,se sídlem Radlická 33/899,Praha 5 150 00,IČ: 25119222
<br>
pro dlužnou částku ve výši: 102 852,00 Kč s příslušenstvím,rozhodla
<br>
takto:
<br>
Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j.091 EX 15811/14-056 ze dne 18.5.2022 se
z důvodu podané žaloby na vyloučení dražených nemovitých věcí z exekuce odročuje na neurčito <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í:
<br>
Ve věci vedené podepsanou soudní exekutorkou pod sp.zn.091 EX 15811/14 byla nařízena
dražba nemovitých věcí,a to:
<br>
<br>
<br> Dne 9.6.2022 byla ve věci shora uvedených nemovitých věcí zapsaných na LV 16103,obec
<br> Praha,k.ú.Smíchov,podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 vylučovací žaloba na vyloučení
nemovitých věcí z exekuce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Dle ust.336i zák.č.99/1963 Sb.bylo-li zjištěno,že byla podána žaloba na vyloučení
<br> prodávané nemovité věci z výkonu rozhodnutí (§ 267),soud dražební jednání odročí až do
pravomocného rozhodnutí o žalobě.Dle ust.§ 267 zák,č.99/1963 Sb.právo k majetku,které
nepřipouští výkon rozhodnutí,lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu
rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona <.>
<br>
S ohledem na shora uvedenou skutečnost soudní exekutorka dražební jednání v...

Načteno

edesky.cz/d/5468516

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz