« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Dokumenty 067 EX 19953/17-158-usn.,159 - Zrušení dražební vyhlášky + Nový termín dražební vyhlášky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP1831_EX_1995317_159_DTR20220615_6272941081410012448.pdf
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> č.j.: 067 EX 19953/17-159
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.111 EXE 2203/2017-14 ze dne 06.09.2017,které vydal Městský soud v Brně na základě
vykonatelného rozhodnutí - rozsudek č.j.2104 EC 8926/2011 - 32,který vydal Městský soud v Brně dne
24.03.2015 a který se stal pravomocným dne 20.04.2015 a vykonatelným dne 24.04.2015,ve věci exekuce
oprávněného: CP Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000,Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
advokát,U Garáží XXXX/X,XXXXX,Praha,proti povinnému: ZUZANA VITOULOVÁ,Husova 165/5,60200 <,>
Brno,nar.26.04.1984,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 23.8.2022 v 14,00 hod <.>
na dražebním portálu http:// www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 23.8.2022 v 15,00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného...
CUP1666_EX_1995317_158_DTR20220615_6628995389826640711.pdf
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> č.j.: 067 EX 19953/17-158
č.o.: 22270450
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 111
EXE 2203/2017-14,které vydal Městský soud v Brně,dne 06.09.2017 ve prospěch oprávněného CP
Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000,Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
advokát,U Garáží XXXX/X,XXXXX,Praha a v neprospěch povinného ZUZANA VITOULOVÁ <,>
Husova 165/5,60200,Brno,nar.26.04.1984,rozhodl v souladu s ustanovením § 55b odst.2
exekučního řádu
<br> t a k t o :
<br> Soudní exekutor ruší usnesení – dražební vyhlášku č.j.067 EX 19953/17-128,ze dne 20.5.2022
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 20.5.2022 nařídil soudní exekutor usnesením č.j.067 EX 19953/17-128 dražbu nemovitých
věcí povinného zapsaných na
<br> S ohledem na procesní důvody rozhodl soudní exekutor tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí a dražební vyhlášku zrušil <.>
<br> P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.v platném znění,není proti tomuto usnesení
odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 15.6.2022
<br> otisk úředního razítka
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,v.r <.>
soudní exekutor
<br> Mail: e-podatelna@exekuce.eu
<br> Za správnost:
XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5468465

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz