« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Usnesení - Dražební vyhláška č.j.: 203 Ex 20061/21-40 Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 2006121
<br>
<br> značka oprávněného: 3900043117,4185798165
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Děčíně dne 10.8.2021,č.j.49EXE1871/2021-10 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze dne
31.5.2021,č.j.EPR 123553/2021-5 vydal Okresní soud v Děčíně k uspokojení pohledávky oprávněného: Generali Česká
pojišťovna a.s <.>,Spálená 75/16,11000 Praha Nové Město,IČO 45272956,zast.Mgr.et Mgr.XXXX XXXXXXX,advokát <,>
Opletalova XXXX/XX,XXXXX Praha X-Nové Město,IČO 04010850,proti povinnému: XXXX XXXXXXX,Kyjovská XXX/XX <,>
XXXXX Krásná Lípa,nar.12.8.1972,v částce 1 747,20 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje
zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 20.7.2022 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 20.7.2022 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté ...

Načteno

edesky.cz/d/5468453

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz