« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Usnesení - Dražební vyhláška č.j.: 203 Ex 04825/15-62 Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0482515
<br>
<br> značka oprávněného: 2010823200
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Děčíně dne 2.3.2015,č.j.47EXE725/2015 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze dne
30.6.2014,č.j.EPR 140124/2014 - 5 vydal Obvodní soud pro Prahu 6 k uspokojení pohledávky oprávněného:
Pitambera s.r.o <.>,Na Florenci 1332/23,11000 Praha - Nové Město,IČO 05569419,zast.JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M.<,>
advokát,Jáchymova 26/2,11000 Praha Staré Město,IČO 66241821,proti povinnému: XXXXX XXXXXX,Staré Křečany XXX <,>
XXXXX Staré Křečany,nar.21.5.1953,v částce 118 616,38 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se
určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 27.7.2022 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.7.2022 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podá...

Načteno

edesky.cz/d/5468452

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz