« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - 149EX 3627/20-45 draž. vyhláška nemov.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0523 200362745
Soudní exekutor JUDr.XXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha – východ <,>
Milešovská XXXX/X,130 00 Praha 3,tel.277 271 579; 222 950 829;
<br> e-mail:podatelna@euprahavychod.cz; www.euprahavychod.cz; ID DS: 4d8shnc
<br> č.j.: 149 EX 3627/20-45
č.j.oprávněného: 3266EX1920
<br> USNESENÍ
o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Milešovská XXXX/X,Praha 3,PSČ 130 00 <,>
pověřený provedením exekuce Obvodním soudem pro Prahu 4 ze dne 19.08.2020,č.j.72 EXE 2236/2020-14,na návrh oprávněného:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,se sídlem Orlická 2020/4,Praha,IČ: 41197518,proti povinnému: Martin
Jenšovský,bytem Ocelíkova 672/1,Praha-Háje,dat.nar.: 11.04.1983,k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému
peněžitou pohledávku s příslušenstvím a uhradit náklady exekuce <,>
<br> vydává na základě ustanovení § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád (dále jen "e.ř."),a dle § 52 odst.1 e.ř.a § 336b odst.1) a §
336o odst.1 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,(dále jen "o.s.ř.") tuto
<br> dražební vyhlášku:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.portaldrazeb.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12.07.2022 v 13:00:00 hod,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání <.>
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 12.07.2022 v 14:00:00 hod,pokračuje však do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i
odst.4 „o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to <,>
že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté
činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> II.Předmětem elektronick...

Načteno

edesky.cz/d/5468423

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz