« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - 115 EX 43/21-118, Usnesení - dražební vyhláška MV,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0530 Usneseni drazebni vyhlaska MV 07 06 2022 1240 signed
JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha X
K Beránku 3,143 00 Praha 4
<br> tel: 261222658,e-mail: podatelna@exekutor.info,IČ: 64556565,DIČ: CZ6562100721
__________________________________________________________________________________
<br> č.j.115 EX 43/21-118
<br> Usnesení
Oprávněný: XXXX XXXXX,bytem Vinohrady Karla IV.XXX/ XX,XXX 01 Mělník
<br> Povinný: Ing.XXXXXXX XXXXXXX,bytem Steinerova XXX/ XX,XXX XX Praha X - Háje,nar.21.2.1949
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem K Beránku 3,143 00 Praha 4,pověřený
provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 03.05.2021 pod č.j.67 EXE
1184/2021-10,podle pravomocného usnesení o příklepu č.j.003 EX 164/20-45 ze dne 23.02.2021,který vydal Mgr.Richard
Bednář a který nabyl právní moci dne 17.03.2021 a je vykonatelný dne 07.04.2021,vydává tuto
<br> dražební vyhlášku
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
www.exdrazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12.7.2022 v 10:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 12.7.2022 v 11:00 hod <.>
Dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá
o pět minut od okamžiku posledního podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje <.>
Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,elektronická dražba se tím končí <.>
Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno <.>
<br> Podrobnosti o postupu při dražebním jednání lze nalézt na internetových stránkách: www.exdrazby.cz.Informace z této
dražební vyhlášky jso...

Načteno

edesky.cz/d/5468422

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz