« Najít podobné dokumenty

Město Černošice - Oznámení o možnosti převzít písemnost-Rozhodnutí o odvolání „Vrtaná studna na pozemku parc. č. 329/8 k.ú. Choteč u Prahy“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Černošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1577773-2021_rozhodnutí_doručení na UD_vrtaná studna_M.Měchýž, R. Pokorný_Choteč..pdf (117.8 kB)
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz
<br> oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: svatava.stehlikova@mestocernosice.cz
počet stran: 1
<br> Spis.zn.: S-MUCE 157773/2021 OZP/V/Steh
Č.j.: MUCE 99706/2022 OZP/V/Steh Praha dne 23.6.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Černošice,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon),ve znění pozdějších
předpisů,a speciální stavební úřad podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,(dále jen stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 25 odst.1
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
o z n a m u j e <,>
<br>
níže uvedeným osobám,které nejsou známy - případní dědici nebo nástupci po zemřelém:
Pavlu Hovorkovi,naposledy bytem Pískovcová 733/14,19000 Praha <,>
<br>
že mají u Městského úřadu Černošice,odboru životního prostředí,pracoviště Podskalská 19,Praha 2 <,>
5.patro,č.dveří 510,uloženou písemnost:
<br>
Rozhodnutí o odvolání „Vrtaná studna na pozemku parc.č.329/8 k.ú.Choteč u Prahy“
č.j.MUCE 93407/2022 OZP/V/Steh ze dne 8.6.2022 <.>
<br>
Písemnost je možné převzít v Po od 8.00 do 13.00 hod.a St od 12.00 do 17.00 hod <.>,nebo v jiný
termín po předchozí dohodě podle výše uvedených kontaktů <.>
<br>
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Černošice <.>
Patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXXX
oprávněná úřední osoba
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> 2022-06-23T17:57:51+0000

Načteno

edesky.cz/d/5468314

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Černošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz