« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - SŘ-Květnice-rezidenční bydlení-komunikace a odvodnění-usnesení o přerušení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_SŘ-Květnice-rezidenční_bydlení-komunikace_a_odvodnění.pdf (562 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Naše čj.: MÚBNLSB-OD-69246/2022-BARRO
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-27277/2021-BARRO
Vyřizuje: XXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: roman.barta@brandysko.cz
Datum: 23.06.2022
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> U S N E S E N Í
o p ř e r u š e n í ř í z e n í
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX odbor dopravy,jako příslušný speciální
stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích
(dále jen zákona o pozemních komunikacích) a podle § 15 zákona 183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve věci žádosti o vydání povolení na
stavbu: „Rezidenční bydlení „ZAHRADY KVĚTNICE“ obec Květnice,okres Praha východ <,>
komunikace a dešťová kanalizace“ na pozemcích parc.č.810/1 (orná půda),811 (orná
půda),810/43 (orná půda),810/100 (orná půda),810/138 (orná půda),836 (ostatní plocha) <,>
544/2 (vodní plocha) v katastrálním území Květnice,obec Květnice a na pozemcích parc.č <.>
701 (ostatní plocha),707 (ostatní plocha) v katastrálním území Sibřina,obec Sibřina,kterou
podala Květnice Gardens s.r.o <.>,Bucharova 2641/14,158 00 Praha 5,IČ 28863739 <,>
zastoupená na základě plné moci společností RotaGroup a.s <.>,Na Nivách 956/2,141 00
Praha 4,IČ 27967344 (dále jen „žadatel“) <,>
<br>
rozhodl takto:
<br>
řízení o žádosti žadatele vedené pod sp.zn.OD-27277/2021-BARRO
<br> se podle § 64 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> p ř e r u š u j e
<br> na dobu 90 dní od doručení tohoto usnesení <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> Dne 24.9.2021 podala výše jmenovaný žadatel žádost o vydání povolení na stavbu:
„Rezidenční bydlení „ZAHRADY KVĚTNICE“ obec Květnice,okres Praha východ,komunikace
a dešťová kanali...

Načteno

edesky.cz/d/5468277

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz