« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Stavební záměr-Vodovod MAREK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VODOVOD_MAREK1.pdf (PDF 1.02 MB)
1
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Masarykovo nám.4/2,680 18 Boskovice
<br> tel.: 516 488 600,fax:516 488 779
<br> Sp.Zn.: SMBO 8047/2022/TOŽP/Lu
<br> Č.j.: DMBO 13351/2022
<br> Vyřizuje: Ing.Lukeš/kl.658
<br> V Boskovicích dne: 15.6.2022
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor tvorby a ochrany životního prostředí,jako věcně příslušný
<br> vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2,písm.c) a ustanovení § 106 zák.č.254/2001
<br> Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako
<br> místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst.1 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,v platném znění,a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona,po provedeném
<br> vodoprávním řízení <,>
<br> žadateli:
<br> Dobrovolný svazek obcí Marek,Horní náměstí 157,679 61 Lysice <,>
<br> IČ 09153012 <,>
zastoupený na základě plné moci JUDr.Irenou Zahradníkovou,Hřbitovní 17 <,>
<br> 664 94 Ivančice
<br>
I.schvaluje stavební záměr
podle ustanovení § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
<br> podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,podle § 15
<br> odst.1 a § 55 odst.1 písm.c) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „VODOVOD MAREK“,(dále jen
<br> "stavba") na pozemcích parc.č.540/17,1811/25,2033/17,2033/16,541/4,1811/13,562/4 <,>
<br> 713/4,1998/6,446,575/1,1809/2,1574,2002/1,2120,2358,2359,2367,2368,2369,2380 <,>
<br> 2413,2915/1,3077,3083,3127,3159,3162,3167,3188,3076 k.ú.Bořitov,499/32,65/2 <,>
<br> 499/3,st.231,st.242,499/2,3151/9,3132/1,3347/1,3349,3351,3356 k.ú.Drnovice <,>
<br> 2814/166,2814/165,2814/164...

Načteno

edesky.cz/d/5468233

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz