« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Příloha.pdf [2,18 MB]
Fil/b'" “ al
<br> ! __ 7\__ ? __,] / m'a/iv ?íře ** (
<br> Městský úřad Kopřivnice doručeno 230520221514931
<br> 4678512022/„010 sop/054% <,>
<br> číslo zásilky listů: ? podpř.: 3 listů.ř.“
<br> 111 || 111 11 1 lilie
<br> muko BE
<br> '-“_\_4._Č(7„ --) l/S ( 4-61? CFD *1/ Vš n.<.>.m rei/f ? Příloha č.9 k vyhlášce č.503/2006 Sb.Adresa příslušného úřadu Úřad: MěÚ Kopřivnice Odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče
<br> Ulice: Štefánikova 1 163/12 PSČ,obec: 742 21 Kopřivnice
<br> Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení 5 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> vvv!
<br> řádu (stavební zákon),a 5 18b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnejm úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> 1.Identifikační údaje stavebního záměru
<br> (název,místo,účel stavby)
<br> ČÁST A
<br> Průmyslová XXXX v Logistickém centru Mošnov IV <.>
<br> SO XX Hrubé terénní úpravy SO 02 Průmyslová hala SO 05 Nádrž a strojovna SZH
<br> SO 07 Komunikace a zpevněné plochy
<br> — SO 07.1 — Komunikace a zpevněné plochy areálové
<br> SO 09 Záložní zdroj elektrické energie
<br> SO 11 Předávací stanice 22kV SO 12 Označení provozovny PS 02 Průmyslová hala
<br> PS 04 Trafostanice
<br> PS 05 Strojovna SHZ
<br> PS 09 Záložní zdroj elektrické energie
<br> PS 11 Předávací stanice 22kV
<br> 30 06 _ Čistírna průmyslových odpadních vod,PS 06 — Čistírna průmyslových odpadních vod,[O 03 _ Dešťová kanalizace vč.vsaku _ povoluje vodoprávní úřad
<br> SO 03 — Vrátnice,SO 04 Trafostanice,SO 08 —Oplocení,SO 10 _ Venkovní areálové přívtřeš/gf,SO 13 _ Sadové úpravy,[O 01 __ Vodovodní přípry'ka,10 „_ Vnitřní vodovod,[O 04 _ Připoj/ca splašková kanalizace,10 05 — Areálová „splašková kanalizace,10 5.1 _ Lapák tuků,10 06 — STL plynovodní přípojka,10 07 _ Venkovní plynové rozvody,[O 08 __ Přípojka elektro VN,[O 09 -— Venkovní osvětlení,10 HP Venkovní ele/aro rozvody NN,10 l 1 — Slaboproudá přípojka,[O 12 » Venkovní slaboproudé
<br> rozvo...
VV - Oznámení o zahájení stav. řízení[1].pdf [0,42 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče
Stavební úřad
<br>
<br>
<br> Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice,Štefánikova 1163/12,CZ-742 21 Kopřivnice
<br> IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz
<br>
Č.J.: 60316/2022/Ob PST-Invest Mošnov IV <.>,spol.s r.o <.>,IČ 08698325
<br> Nádražní 969/112
702 00 Ostrava 2
zastoupená společností
Technoprojekt,a.s <.>,IČ 27810054
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava 2
<br> SPIS.ZN.: SÚP-10541/2022
VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXX / Stavební úřad
TELEFON: XXX XXX XXX; XXX XXX 202
E-MAIL: pavel.obratil@koprivnice.cz
<br> DATUM: 22.června 2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Dne 23.05.2022 podala spol.PST-Invest Mošnov IV <.>,spol.s r.o <.>,IČ 08698325,Nádražní 969/112 <,>
702 00 Ostrava 2,zast.spol.Technoprojekt,a.s <.>,IČ 27810054,Havlíčkovo nábřeží 2728/38 <,>
702 00 Ostrava 2 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu:
<br> Průmyslová XXXX v Logistickém centru Mošnov IV <.>
<br> na pozemcích parc.č.1356/1,1356/22,1357/2,1361/2,1361/7,1361/8,1362/5,1362/7,1366/12
a 1461 v katastrálním území Mošnov.Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> K záměru bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,odborem životního prostředí a
zemědělství,vydáno stanovisko č.j.MSK 98045/2011,sp.zn.ŽPZ/19357/2011/Šub ze dne
15.06.2011 k posouzení vlivů provedení záměru „Multimodální Cargo Ostrava Mošnov“ podle § 10
zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) <.>
<br> Dne 06.03.2018 bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,odborem životního prostředí a
zemědělství vydáno závazné stanovisko č.j.MSK 34529/2018,sp.zn.ŽPZ/7379/2018/Šub
k ověření souladu,resp.že pře...

Načteno

edesky.cz/d/5467684

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz