« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronické dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Elektronická dražba 28 6 2022
Č.j.: 137 Ex 25274/14-74
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Okresním soudem Brno - venkov
vedením exekuce na základě exekučního titulu - platebního výměru č.j.2140702577 ze dne 07.05.2007 vydaného
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky,Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj,Územní pracoviště Brno-
město,který nabyl právní moci dne 06.06.2007 a platebního výměru 4240100425,ze dne 07.05.2007 Všeobecné
zdravotní pojišťovny České republiky,Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj,Územní pracoviště Brno-město,který
nabyl právní moci dne 06.06.2007 a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,Regionální pobočka Brno,pobočka pro Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina
se sídlem Benešova 10,Brno,PSČ: 659 14,IČ: 41197518
(dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> XXXX XXXXXXXXX
bytem Stránského XXX/XX,Brno-Žabovřesky,PSČ: XXX XX,dat.nar.: 08.09.1974
(dále pouze povinný)
<br> v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "o.s.ř."),ve znění účinném od data 01.01.2013
<br> vydává toto
<br> Usnesení o nařízení elektronické dražby
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby dne 28.06.2022 v 09:00:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učin...

Načteno

edesky.cz/d/5463773

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz