« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Podzemní vedení veřejné komunikační sítě Vodafone a.s., parc.č. 544/2, 509/40, 509/10, k.ú. Tursko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00206B8C1093220511091425.pdf (2.83 MB)
Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy tel.: 220 930 531
<br> STAVEBNÍ URAD VELKE PŘÍLEPY
<br> Spis.zn.: Výst.328.3-950/2022-RR
Čj.: OVP-2676/2022
Archiv: Tur.-509/10,st.164 čp.137
<br> Dne: 10.5.2022
<br> (BD),544/2,509/40
Vyřizuje: Revťák
e-mail: su.revtak@velke-prilepy.cz
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Velké Přílepy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm.e) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 9.2.2022
podal
<br> Vodafone Czech Republic a.s <.>,IČO 25788001,náměstí Junkových č.p.2808/2,Praha 5-
Stodůlky,155 00 Praha 515 <,>
kterou zastupuje S com s.r.o <.>,IČO 25668901,XXXXXXXXX XXXXXX č.p.XXXX/X,Praha XX-
Uhříněves,104 00 Praha 114 <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> UR Tursko,připojení - PZTUR - podzemní vedení veřejné komunikační sítě Vodafone a.s <.>
Projekt řeší umístění trasy a tím umožní připojení jednotlivých uživatelů na pozemku č <.>
544/2,509/40,509/10 a st.164 (č.p.137) v katastrálním území Tursko <,>
<br> Tursko
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.164 (zastavěná plocha a nádvoří),pare.č.509/10 (ostatní plocha) <,>
pare.ě.509/40 (ostatní plocha),pare.ě.544/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Tursko <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
Stavba UR_Tursko,připojení - PZTUR na pozemku č.544/2,509/40,509/10 a st.164 (č.p.137)
v katastrálním území Tursko <,>
Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury trasy kabelového vedení vč.chrániček -
podzemní vedení sítě elektronických komunikací sloužící k poskytován...

Načteno

edesky.cz/d/5372569

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz