« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Umístění stavby vrtu pro tepelné čerpadlo typu země - voda na parc.č. 161/18, k.ú. Horoměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00206B8C1093220511104802.pdf (531.38 kB)
Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy tel.: 220 930 531
<br> STAVEBNÍ URAD VELKE PŘÍLEPY
<br> Spis.zn.: Výst.328.3-1063/2022-RR
Čj.: OVP-2689/2022
Archiv: Hor.-161/l 8 vrt pro tč
Vyřizuje: Revťák
e-mail: su.revtak@velke-prilepy.cz
<br> Dne: 10.5.2022
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Velké Přílepy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm.e) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
15.2.2022 podal
<br> Veronika Tardonová,nar.15.11.1985,Kladenská č.p.126/51,160 00 Praha 6-Vokovice <,>
XXXXX XXXX,nar.X.X.XXXX,Kladenská č.p.126/51,160 00 Praha 6-Vokovice <,>
kterého zastupuje XXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Strážovská č.p.431/75,Praha 5-Radotín,153 00
Praha 512
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> o umístění stavby vrtu pro tepelné čerpadlo typu země - voda na pozemku č.161/18 v
katastrálním území Horoměřice <,>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.489 (zastavěná plocha a nádvoří),pare.č.161/18 (zahrada) v
katastrálním území Horoměřice <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Jedná se o umístění (povolení) geotermálního vertikálního vrtu pro tepelné čerpadlo typu země -
voda a horizontální vedení k objektu z vrtu na pozemku č.161/18 v katastrálním území
Horoměřice.Zdroj tepla pro rekreační objekt <.>
<br> Vrt pro tepelné čerpadlo bude využíván jako zdroj energie,akumulované v povrchové vrstvě zemské
kůry,pro otopný a chladící systém rekreačního objektu.Výkon tepelného čerpadla bude 4,7 kW dle
průvodní zprávy dokumentace <.>
<br> Jedná se o vrt pro t...

Načteno

edesky.cz/d/5372568

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz