« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Kanalizační přípojka pro RD parc.č. 394/71, k.ú. Horoměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00206B8C1093220502103138.pdf (324.52 kB)
Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.l62 252 64 Velké Přílepy tel.: 220930855
<br> stavební urad velke přílepy
<br> Spis.zn.: Výst.328.3-1424/2022-PO
Čj.: OVP-2308/2022
Archiv: Hor.parc.č.394/71,70
Vyřizuje: XXXX XXXXXX
e-mail: su.podana@velke-prilepy.cz
<br> Dne: 27.4.2022
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Velké Přílepy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm.e) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 9.3.2022
podal
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,F.X.Šaldy č.p.284/4,Bohatíce,360 04 Karlovy Vary 4 <,>
Bc.XXXXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Farní č.p.533/3,Praha 6-Střešovice,162 00 Praha 616 <,>
kterého zastupuje XXXXXX XXXX Šafránková,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1974,Alšova č.p.801/18 <,>
251 01 Říčany u Prahy
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> (dále jen "stavba") na pozemku pare.č.394/13 (zahrada),pare.č.394/16 (zahrada),pare.č.394/71
(zahrada),pare.č.468/23 (ostatní plocha) v katastrálním území Horoměřice <.>
Druh a účel umisťované stavby:
<br> Na pozemek bude přivedena kameninové potrubí KT DNI50.Do kanalizační stoky DNI50 bude
domovní přípojka napojena pomocí vysazení nové odbočky.Přípojka dále vede od vysazené
odbočky na pozemku 468/23po cca 33 m bude osazena revizní šachta,kde bude provedena změna
směru kanalizační přípojky.Přípojka DNI50 dále povede k revizní šachtě,která bude umístěna cca
lín za hranicí pozemku.Do této revizní šachty bude napojena splašková kanalizace z vybírací jímky
RD,součástí šachty bude čistící kus.Šachta musí být vodotěsná a opatřená stupadly <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5372566

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz