« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Dražební vyhláška, 120 EX 30398/10-256, EÚ Klatovy, MUCH 49090/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška, 120 EX 30398/10-256, EÚ Klatovy, MUCH 49090/2022
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 30398/10-256
<br>
U S N E S E N Í
<br>
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Chebu,č.j.13EXE
7743/2010-16,ze dne 30.08.2010 <,>
proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXXXX,Ortenovo náměstí XXX/X,XXXXX,Praha <,>
<br> nar.08.04.1986,zast.Mgr.XXXXXX XXXXXX,Stroupežnického XXXX/XX,XXXXX <,>
Praha
<br> na návrh oprávněného: XXXX XXXXX,Chotíkovská XXX,XXXXX,Plzeň - Malesice,r.č.660728/1186,zast <.>
Mgr.XXXXXX XXXXXX,advokát,Bezručova X,XXXXX,Plzeň X - Vnitřní Město
<br> pro 187 653,00 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
I <.>
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 20.07.2022 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 20.07.2022 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) -
bude-li v posl...

Načteno

edesky.cz/d/5372426

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz