« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 169EX 5529/18-158 DVU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1805529158.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Cejl XXX/XX,XXX 00 Brno
datová schránka: pd94rbi,e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
<br> V Brně dne
12.05.2022
<br> Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
<br> ev.č.opr.: VZP-18-
03626422-B74F
<br> ag.č.2325EX7218,2456EX7
221
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,který byl dne XX.10.2018 pověřen provedením
exekuce Městským soudem v Brně k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu,kterým je: výkaz
nedoplatků,který vydal (vyhotovil) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pod č.j.7241802421 dne 30.05.2018,a dále:
výkaz nedoplatků,který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pod č.j.7242102369 dne 11.05.2021,pro
oprávněného:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,IČ 41197518,se sídlem Orlická 2020/4,130 00 Praha <,>
proti povinnému:
XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Požární 198/40,620 00 Brno-Holásky <,>
<br> ve výši: 80.082,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce,které budou v průběhu řízení stanoveny <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se 1.dražba,která se uskuteční dne 23.06.2022 v 8.30 hodin,elektronicky prostřednictvím aplikace
na internetovém portálu:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 23.06.2022 v 9.30 hod.Dražba se však bude konat,dokud dražitelé budou
činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li
od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného,a to:
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5371300

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz