« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Oznámení o zahájení společného řízení - Prodloužení TRAM trati v ul. Merhautova na sídliště Lesná, I

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahajeni_spol._rizeni_-_Prodlouzeni_tramvaj._trati_v_ulici_Merhautova_na_sidlisti_Lesna_I._etapa.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0627553/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0267987/2022
<br> ZN.: 11/26-Z/Rat
<br> TEL./E-MAIL: 542 174 078/ratiborska.denisa@brno.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů <.>
<br> Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na
<br> úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> společné územní a stavební řízení
<br> Dne 30.11.2021 byla Magistrátu města Brna,Odboru dopravy doručena žádost stavebníka - statutární město
<br> Brno,se sídlem Dominikánské náměstí 1,601 67 Brno,IČO: 449 92 785,zastoupené společností PK
<br> OSSENDORF s.r.o <.>,Tomešova 503/1,602 00 Brno,IČO: 25564901,o vydání společného povolení pro
<br> stavbu
<br> „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídlišti Lesná,I.etapa“ <.>
<br> Soubor staveb zahrnuje objekty:
<br> SO 101 Silnice m/37915,1.etapa
<br> SO 102 Silnice 1/42 - větev MÚK Merhautova,I.etapa
<br> SO 103 Místní komunikace,1.etapa
<br> SO 104.1 Chodníky - BKOM,I.etapa
<br> SO 104.2 Chodníky - MČ Brno-sever,I.etapa
<br> SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č.37915-2
<br> SO 202 Lávka Seifertova přes železnici ev.č.BM-535
<br> SO 203 Provizorní lávka pro inženýrské sítě
<br> SO 301 Kanalizační přípojky vpustí - SÚS JMK
<br> SO 302 Kanalizační přípojky vpustí - BKOM
<br> SO 351 Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600 a navazujících vodovodů - 1.část
<br> SO 401 Přeložka NN - EON,I.etapa
<br> SO 402 Přeložka VO - I.etapa
<br> SO 403 Přeložka NN ...

Načteno

edesky.cz/d/5371297

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz