« Najít podobné dokumenty

Město Ústí nad Orlicí - Usnesení o nařízení elektronické dražby - nemovité věci v obci Sopotnice Usnesení o nařízení elektronické dražby - nemovité věci v obci Sopotnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

484_2021.pdf
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 3040911
<br>
<br> značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou dne 27.6.2011,č.j <.>
18EXE2276/2011-8,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz
ze dne 28.4.2011,č.j.5C47/2011-20 vydal Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou k uspokojení pohledávky
oprávněného: XXXXX XXXXXXXX,Blahoutova XXX,XXXXX Pardubice,nar.XX.1.1962,zast.JUDr.XXXXX XXXXXXX,Ph.D.<,>
advokát,Dražkovice 181,53333 Pardubice Dražkovice,IČO 13227335,proti povinnému: XXXXXXX XXXXX,Husovo
Náměstí X,XXXXX Vamberk,nar.9.2.1958,v částce 9 400,00 USD + 200,00 Euro s příslušenstvím,jakož i nákladů
exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává toto
<br>
<br> USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU
o provedení elektronické dražby
<br>
I <.>
<br>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 19.1.2022 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 19.1.2022 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup ...

Načteno

edesky.cz/d/5110184

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz