« Najít podobné dokumenty

Obec Žimutice - Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání o návrhu územního plánu Žimutice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žimutice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání o návrhu územního plánu Žimutice.pdf [0,10 MB]
MTNVE502527147
<br> Illlllllllllllllllllllllllll II III ||| Illlll||||l|l|l||l|ll||lll|ll||Il Městský úřad Týn nad Vltavou
<br> odbor regionálního rozvoje
<br> Číslo jednací: MÚT/01118/2022 Spisová značka: MÚT/05293/2016/0RR/Šo-Ž.Vaše značka: Vyřizuje: XXXX XXXXXXX oprávněná úřední osoba Tel: XXX XXX XXX FAX: XXX XXX 624 e-mail: jana.sonkova©tnv.cz Datum: 14.01.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ o NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽIMUTICE
<br> Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle 5 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání územního plánu pořídil V souladu s š 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Žimutice a projednal ho s dotčenými orgány,krajským úřadem a příslušnými obcemi <.>
<br> Pořizovatel vsouladu s 552 odst.1 stavebního zákona a vsouladu s 9 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a V souladu s š 25 správního řádu doručuje upravený a posouzený návrh ÚP Žimutice a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje,že veřejné projednání se koná
<br> ve čtvrtek 17.2.2022 V 15:00 hodin
<br> V zasedací místnosti na Úřadu obce Žimutice
<br>.nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
<br>.nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu pouze Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti,V námitkách musí být uvedeno odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezeno území dotčené námitkou
<br>.dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,které byly od společného jednání (550) změněny
<br> Č.j.MÚT/01118/2022 str.2
<br> Upozornění:.k poz...
16-086.2_UP_Zimutice_textova_cast_2021_12_17_VP.pdf [6,21 MB]
Ú Z E M N Í P L Á N Ž I M U T I C E (k.ú.Krakovčice,Pořežany,Smilovice u Týna nad Vltavou,Sobětice u Žimutic,Třitim,Tuchonice a Žimutice) Návrh pro veřejné projednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydávající správní orgán: ZASTUPITELSTVO OBCE ŽIMUTICE Datum nabytí účinnosti ÚP: Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení: XXXX XXXXXXX funkce: samostatný referent úřadu územního plánování s osvědčením zvláštní odborné způsobilosti podpis: jméno a příjmení: XXXXXX XXXXXX funkce: starosta obce Žimutice,zastupitel určený pro spolupráci s pořizovatelem podpis: Otisk úředního razítka pořizovatele: Projektant: Brůha a Krampera,architekti,spol.s r.o.Vodní 12/42,370 06 České Budějovice Vedoucí projektant: Ing.arch.XXXX XXXXX Zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.Veronika Picková Datum: prosinec XXXX Číslo zakázky: 16-086.2 Územní plán Žimutice 16-086.2 Návrh pro veřejné projednání prosinec 2021 2 Územní plán Žimutice 16-086.2 Návrh pro veřejné projednání prosinec 2021 3 OBSAH DOKUMENTACE: I.TEXTOVÁ ČÁST VÝROKU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 I.a.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 I.b.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrana a rozvoj jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 I.c.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9 I.d.Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování,vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využi...
16-086.2_UP_Zimutice_II.3_komplet_ZPF_2021_12_17.pdf [9,00 MB]
16-086.2_UP_Zimutice_II.2_SV_2021_12_17.pdf [3,62 MB]
' ».arovquoběs
<br> [avi/» | i! * /.Á If '
<br> „,<.> %.Čenkéš » enkov —-
<br> -» ; wanna? Vita Su
<br> uf!
<br> »;,W= » “",* _.<.> / “ HRANICEAZNAČENÍ ÚSES AOCHRANAPŘÍRODYAKRAJINY
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA :
<br> __ Inv—
<br> \
<br> “ff/(ý w
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ž020202020202020202020202
<br> Lung—„[% mi
<br> “'“—“ta
<br> vvv'vvvvvv'Q04 2020202020202020202020202
<br> T.<.>.<.>._.<.> <.>,<.>.<.>,<.>.<.>.<.> 4 * +
<br> i.<.>.<.>.<.> a.<.>.|.<.>.|.<.>.| <.>
<br> \gťigl.“* _ * „„ TECHNICKAINFRASTRUKTURA
<br> “' G\uDol oBu ka _!
<br> rt.<.> —,<,> ' „\,_ \ k.ú.Bzí u Dolního Bukovsk (? : I -,„,“k ú.Bošilec “\ " » ' V '.' ' : A __ \'— — \ __ __,/' ' _ _ ' trážky
<br> k.ú.Purkarevčf" ; ' 4- : A ' „\
<br>.<.> r
<br> OCHRANA PRED ZAPLAVAMI
<br> BRÚHA KRAMPERA
16-086.2_UP_Zimutice_II.1_komplet_KV_2021_12_17.pdf [10,73 MB]
V
<br> L
<br> T
<br> A
<br> V
<br> A
<br> U Hrobce
<br> V
L
T
<br> A
V
<br> A
<br> 5605
<br> 5587
<br> 622
<br> 44645
<br> 36725
<br> 29173
<br> 18969
<br> 5555
<br> 5488
<br> 5534
<br> 5502
<br> 5541
<br> 37671
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 10
<br> 9
<br> 8
<br> 6
<br> 5
<br> 4
<br> 11
<br> 13
<br> 12
<br> 7
<br> 14
<br> US5
<br> US1
<br> US2
<br> US3
<br> US4
<br> 2261/44
<br> STAV
<br> PLOCHY I.ETAPA II.ETAPA
<br> 5605 STAV
<br> STAV
<br> S
16-086.2_UP_Zimutice_I.3_komplet_VPS_2021_12_17.pdf [6,93 MB]
16-086.2_UP_Zimutice_I.2_komplet_HV_2021_12_17.pdf [9,57 MB]
V
<br> L
<br> T
<br> A
<br> V
<br> A
<br> U Hrobce
<br> V
L
T
<br> A
V
<br> A
<br> S
<br> PLOCHY I.ETAPA II.ETAPA
<br> STAV
<br> STAV
<br> S
16-086.2_UP_Zimutice_I.1_komplet_VZC_2021_12_17.pdf [6,89 MB]
US3
<br> US1
<br> US4
<br> US5
<br> US2
<br> V
<br> L
<br> T
<br> A
<br> V
<br> A
<br> U Hrobce
<br> V
L
T
<br> A
V
<br> A
<br> US5
<br> US1
<br> US2
<br> US3
<br> US4
<br> USx
<br> S

Načteno

edesky.cz/d/5110170

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Stavby   Prodej   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žimutice
09. 01. 2022
17. 12. 2021
06. 12. 2021
28. 11. 2021
28. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žimutice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz