« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Hromadné garáže - dopravní napojení z ulice Evropská PKD-83967/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hromadné garáže - dopravní napojení z ulice Evropská PKD-83967/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/13 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> - dle rozdělovníku -
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.Zuzana Janatová
Č.j.: 236 004 320
MHMP 26989/2022 Počet listů/příloh: 13/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1773595/2021 6.1.2022
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah (PKD MHMP),jako speciální
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997
Sb.o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále podle ustanovení § 15 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy,vše ve znění pozdějších předpisů,ve stavebním řízení
přezkoumal podle ustanovení § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního
povolení,kterou dne 2.11.2021 podal stavebník: AKRO land s.r.o <.>,se sídlem Praha 10 <,>
U Roháčových kasáren 1555/10,PSČ 100 00,IČO 271 83 441,a na základě tohoto
přezkoumání vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c odst.1,2 a
3,vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,stavební povolení pro stavební záměr
nazvaný:
<br> „Hromadné garáže – dopravní napojení z ulice Evropská“
pozemcích parcelní číslo 2876/10 a 2234 v katastrálním území Ruzyně,Praha 6 <.>
<br> Předmětem návrhu stavby je dopravní napojení hromadných garáží z ulice Evropská.Parkovací
dům má tři podlaží.Příjezd do 2NP a 3NP je umožněn z ulice Evropská,výjezd je přes ulici
Navigátorů.Toto podlaží budou sloužit pro parkování veřejnosti.1NP je určeno pro parkování
místních obyvatel a vjezd i výjezd do 1NP je z ulice Navigátorů.Cesty pro pěší jsou zachovány
– průchod pro pěší podél u...

Načteno

edesky.cz/d/5109902

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz