« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby: podíl 1/2 - rodinný dům, Kunratice, č.p. 578, na pozemku parc.č. 250 a pozemek parc.č. 251/1 (zahrada), LV 738, v k.ú. Kunratice, obec Praha. na den 23.3.2022 HOM-84028/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby: podíl 1/2 - rodinný dům, Kunratice, č.p. 578, na pozemku parc.č. 250 a pozemek parc.č. 251/1 (zahrada), LV 738, v k.ú. Kunratice, obec Praha. na den 23.3.2022 HOM-84028/2022
č.j.: 067 EX 7466/21-293
č.o.:
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 36
EXE 813/2021-21,které vydal Obvodní soud pro Prahu 3,dne 18.5.2021 ve prospěch oprávněného
Sluneční chrám MAITREA a.s <.>,Týnská ulička 1064/6,11000,Praha,IČ 49240617,zast.JUDr <.>
Mgr.XXXXXX XXXXX,advokát,Rytířská XXX/XX,XXXXX,Praha X a v neprospěch povinného:
<br> 1.ART DESIGN FUTURE a.s <.>,Malešická 1936/39,13000,Praha,IČ 27090213 <,>
<br> 2.VĚSLAV NEMETH,K Borovíčku 578/30,14800,Praha,nar.22.06.1956,IČ 11202858
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst.2 exekučního řádu o d r o č u j e dražební
jednání nařízené usnesením č.j.067 EX 7466/21-264,ze dne 30.11.2021,a to na na den
23.3.2022 v 13:00 hod.na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 23.3.2022 v 14:00 hod.Dražba se však koná
do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách
před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí
podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění posledního podání <.>
Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé
již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz v rámci zobrazení
informací o této dražbě <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Usnesením – dražební vyhláškou č.j.067 EX 7466/21-264 ze dne 30.11.2021 byla na den 19.1.2022
nařízena dražba spoluvlastnického podílu povinného č.2 JUDr.Věslav Nemeth ve výši ideální ½ na
nemovitých věcech
<br> Z procesních důvodů soudní exekutor rozhodl tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,a
dražební jednání nařízené na den 19.1.2022 o...

Načteno

edesky.cz/d/5109840

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz