« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška - Návrh zadání ÚP Ústup

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh zadání ÚP Ústup_čistopis.pdf
Návrh zadání ÚP Ústup – návrh k projednání
1/2022
<br>
<br> 1/10
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH ZADÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTUP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh zadání je zpracován v souladu s ustanovením § 47 odst.1 zákona č.138/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s
ustanovením § 11 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dle přílohy č.6 k této vyhlášce (dále jen
„vyhláška č.500/2006 Sb.“).Návrh zadání je určen k projednání dle ustanovení § 47 odst.2,3 a 4
stavebního zákona <.>
<br>
<br> Návrh zadání zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem <.>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Boskovice,odbor výstavby a ÚP
Určený zastupitel: Ing.XXXXX XXXXXXX,místostarosta obce
<br> Datum zpracování: leden XXXX
<br>
<br> Návrh zadání ÚP Ústup – návrh k projednání
1/2022
<br>
<br> 2/10
<br>
Obsah zadání
<br>
Úvod 3
<br>
A.Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce,vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu,včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,v
požadavcích na změnu charakteru obce,jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury 3
<br> A1.Požadavky na urbanistickou koncepci 4
<br> A1.1 Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR) 4
<br> A1.2 Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Jm kraje (ZÚR) 5
<br> A1.3 Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů ORP Boskovice 5
<br> A1.4 Další požadavky,například z doplňujících průzkumů a rozborů či z požadavků obce 6
<br> A1.5 Požadavky na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na
prověření možných změn,včetně vymezení zastavitelných ploch 6
<br> A2.Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 7
<br> A2.1 Občanské vybavení 7
<br> A2.2 Veřejná prostranství 7
<br> A2.3 Dopravní infrastruktura 7
<br> A2.3.1 Silniční doprava 7
...
Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Ústup_001.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E
Odbor výstavby a územního plánování
<br> Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
________________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Spis.zn.: SMBO 11395/2021/STAV Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXXX Datum: X.X.XXXX
Č.j.: DMBO 196/2022/STAV E-mail: eva.axmanova@boskovice.cz Tel: 516 488 739
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Ústup
<br>
<br> Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování,jako pořizovatel územního
plánu (dále jen ÚP) Ústup,zpracoval ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva návrh zadání
ÚP Ústup <.>
<br> Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
projednávání návrhu zadání ÚP Ústup <.>
<br> Návrh zadání ÚP Ústup bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Ústup <,>
zejména v úřední dny (21.1.a 4.2.- pátek 18-19 hodin; nebo po domluvě na tel.606 461 192) a
rovněž na Městském úřadu Boskovice - odboru výstavby a územního plánování,především v úřední
dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin),v jiné pracovní dny dle domluvy na tel.čísle
516 488 739 <.>
<br> Úplné znění návrhu zadání ÚP Ústup je rovněž zveřejněno na elektronické úřední desce
Městského úřadu Boskovice (www.boskovice.cz) a Obecního úřadu Ústup (obec-ustup.webnode.cz)
jako příloha tohoto oznámení <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání ÚP Ústup mohou dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah územního
plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.V téže lhůtě uplatní krajský
úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko,sousední obce mohou uplatnit podněty <.>
Nejpozději 7 dní před u...

Načteno

edesky.cz/d/5109569

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz