« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - 067 EX 7067/17-69-Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP1831_EX_706717_69_DTR20220106_5144082890075825765.pdf
č.j.: 067 EX 7067/17-69
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.9 EXE 851/2017-17 ze dne 03.04.2017,které vydal Okresní soud v Blansku na základě
vykonatelného rozhodnutí - rozsudek č.j.12 C 23/2013 - 41,který vydal Okresní soud v Blansku dne 26.09.2013
a který se stal pravomocným dne 09.11.2013 a vykonatelným dne 13.11.2013,usnesení č.j.12 C 23/2013 - 48 <,>
který vydal Okresní soud v Blansku dne 12.03.2014 a který se stal pravomocným dne 16.04.2014 a
vykonatelným dne 03.05.2014,ve věci exekuce oprávněného: CP Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000 <,>
Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,advokát,U Garáží XXXX/X,XXXXX,Praha,proti povinnému:
XXXXXX XXX,Zámek XX,XXXXX,Velké Opatovice,nar.03.08.1977,o vymožení povinnosti na peněžité plnění
a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 8.2.2022 v 14,00 hod.na
dražebním portálu http:// www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 8.2.2022 v 15,00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další
podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše
budou bezprostředně zobrazovány na portálu http://www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této
dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci,spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/3:
<br> Příslušenství nemovitých věcí nebyl...

Načteno

edesky.cz/d/5109567

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz