« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Dražební vyhláška č.j.: 003 ED 224/21-4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j.: 003 ED 224/21-4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 VývtSř&no dne: *4% Sqmuta dne: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10 Mgr.Beinář Richard,soudní exekutor,Na Plískavě 1525/2,102 00 Praha 10,(vchod z ulice Hostivařská) email: lnfo@exekuce.com,IČ : 66241146,http,7/www.exekuce.comPofuflové číslo: 7C>f C.j.: 003 ED 224/21-4 Usnesení o nařízení elektronické dražby Dražební vyhláška Mgr.XXXXXXX XXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Na Plískavě 1525/2,102 00 Praha 10,byl na základě smlouvy o provedení dražby pověřen navrhovatelem dražby: MIL.NEA státní podnik v likvidaci,IČ: 00016187,se sídlem Třanovského 622 /11,163 04 Praha 6,Řepy,jednající likvidátorem Mgr.Rostislavem Pecháčkem,aby vydal tuto dražební vyhlášku: I.V souladu s ustanovením § 76 odst.2 exekučního řádu a 52 odst.1 exekučního rádu a ustanovením § 336b o.s.ř <.>,se vyhlašuje druhé dražební jednání,které se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.e-clrazby.cz.Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 17.01.2022 v 10:00:00 hodin.Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den 17.01.2022 ve 12:00:00.Dražba se bude konat do doby,dokud dražitelé činí podání,bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz,prokáže svou totožnost,k této dr...

Načteno

edesky.cz/d/5109507

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz