« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Dražební vyhláška č.j.: 003 ED 226/21-4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j.: 003 ED 226/21-4
ÚŘAD MESTSKE ČASTI PRAHA 15 VyvéUno drw Sejmuto dne: <07 Píďové íleio: Počet listů; -V EXEKUTORSKY URAĎ Praha 10.yJ"ŤÝ2 Mgr.XXXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Na Plískavě XXXX/X,XXX XX Praha 10,(vchod z ulice Hostivařská) telri Mi ílVwnail: lnfo@exekuce.com,IČ : 66241146,http://www.exekuce.com C.j.: 003 ED 226/21-4 Usnesení o nařízení elektronické dražby Dražební vyhláška Mgr.XXXXXXX XXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Na Plískavě 1525 /2,102 00 Praha 10,byl na základě smlouvy o provedení dražby pověřen navrhovatelem dražby: MI LNEA státní podnik v likvidaci,IČ : 00016187,se sídlem Třanovského 622 /11,163 04 Praha 6,Řepy,jednající likvidátorem Mgr,Rostislavem Pecháčkem,aby vydal tuto dražební vyhlášku: I.V souladu s ustanovením § 76 odst.2 exekučního řádu a 52 odst.1 exekučního řádu a ustanovením § 336b o.s.ř <.>,se vyhlašuje třetí dražební jednání,které se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.e-drazby.cz.Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 17.01.2022 v 10:00:00 hodin.Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den 17.01.2022 ve 12:00:00.Dražba se bude konat do doby,dokud dražitelé činí podání,bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz,proká...

Načteno

edesky.cz/d/5109505

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz