« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace - 016111/Bryscejn

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
* 'k *,<,> EVROPSKA UNIE ' * : Fond soudrZnosti Ministerstvo životního pmstředi *,<,> m,<,>,<,>,<,>,<,>,<,> m Z,<,>,<,> n,<,>,<,>,<,>,<,>,<,> j evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-7136/ŘDP/2021 -57- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023" SMLUVNÍ STRANY Středočeský kraj sídlem Zborovská 81/11,Praha 5,PSČ 150 21 zastoupený: Ing.Věslavem Michalikem,CSc <.>,náiněstkem hejtmanky Středočeského kaje pro oblast financí,dotací a inovací IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Číslo účtu: 8118142/0800 (dále jen,<,> poskytovatel") a XXXX XXXXXXXX bydlištěm:,Žebrák XXXXX datum naroze Registrační číslo žádosti: XXXX ll (dále jen,<,> příjemce") uzavírají podle ustanovení § lOa a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon Č.250/2000 Sb.") a ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,tuto smlouvu: Článek I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l.Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb.a zákona č.320/2001 sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č.320/2001 Sb.").2.Dotace poskytovaná dle této smlouvy poskytovatelem příjemci je dle zákona Č.320/2001 Sb.veřejnou finanční podporou.3.Pro potřeby této smlouvy se rozuini: a) dotaci peněžní prostředky poskytnuté z rozpoČtu Středočeského kraje fyzické osobě na stanovený účel,b) dílčím prqjektem projekt příjemce specifikovaný v čI.ll.odst.l této smlouvy,c) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadrženi peněžních prostředků poskytnutých.jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje,l d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití,kterýni byla porušena povinnos...

Načteno

edesky.cz/d/5109452

Meta

Prodej   EIA   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz