« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace - 016261/Haken

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
á:'"':'t,<,>.<.>,m N-g" ' * * EVROPSKÁ UNIEFond BoudrŽ noshQperaCni p'oO/am Minlslerstvo Zivotniho µostředi evidenční číslo sn:ilouvy Poskytovatele: S-7106/ŘDP/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle Programu "Výiněna zdroju tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023" SMLUVNÍ STRANY Středočeský kraj sidleni Zborovská 81/1 l,Praha 5,PSČ 150 21 zastoupený: Ing.Včslavem Michalikem,CSC <.>,náiněstkem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast fhiancí,dotací a inovací IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Číslo účtu: 8118142/0800 (dále jen,<,> poskytovatel") a XXXXXXXX XXXXX bydlištěm:,Dolní Břežany XXXXX datum XXarozeni: Registrační číslo žádosti: 016261 (dále jen,<,> příjemce") uzavírají podle ustanovení § lOa a násl.zákona Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdčjších předpisů (dále jen,<,> zákon Č.250/2000 Sb.") a ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,tuto smlouvu: Článek I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l.Sníluvni strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb.a zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č.320/2001 Sb.").2.Dotace poskytovaná dle této smlouvy poskytovatelem příjemci je dle zákona Č.320/2001 Sb.veřejnou finanČní podporou.3,Pro potřeby této smlouvy se rozumí: a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje fyzické osobě na stanovený účel,b) dílčím projektem proj ekt příjeince specifikovaný v čI.II.odst.l této smlouvy,C) porušcl1im rozpočtové kázně každé neoprávněné použití llebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje,l d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použiti,kterým byla porušena povinnost stanovená právním př...

Načteno

edesky.cz/d/5109451

Meta

Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Prodej   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz