« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace - 016409/Svačinová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
un e 'Z '.57" r * ",EVROPSKÁ UNIE n * Fond **,J Operační prog'am Žimtni prostiedi Ministerstvo životniho prostředí evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-7073/ŘDP/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu StředoČeského kraje dle Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023" SMLUVNÍ STRANY Středočeský kraj sídlem Zborovská 81/11,Praha 5,PSČ 150 21 zastoupený: Ing.Věslavem Michalikem,CSc <.>,náměstkem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí,dotací a inovací IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Číslo účtu: 8118142/0800 (dále jen,<,> poskytovatel") a XXXXXX XXXXXXXXX bydlištěm: Lužná XXXXX datum narozen Registrační číslo žádosti: XXXXXX (dále jen,<,> příjemce") uzavírají podle ustanovení § 10a a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č.250/2000 Sb.") a ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,tuto smlouvu: Článek I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l.Sniluvní strany se zavazuji dodržovat povinnosti a postupy podle příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb.a zákona Č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č.320/2001 Sb.").2.Dotace poskytovaná dle této smlouvy poskytovatelem příjemci je dle zákona č.320/2001 Sb.veřejnou finanční podporou.3.Pro potřeby této smlouvy se rozumí: a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje fyzické osobě na stanovený účel,b) dílčím projektem projekt příjemce specifikovaný v ČI.II.odst.1 této smlouvy,C) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje,l d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití,kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem,pří...

Načteno

edesky.cz/d/5109450

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Prodej   EIA   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz