« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov u Moravské Třebové - Veřejná vyhláška – rozhodnutí o změně územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov u Moravské Třebové.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – rozhodnutí o změně územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Stáhnout
Stránka 1 z 12
<br>
<br>
<br> Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00YY101*
KUPAX00YY101
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 75584/2021
Spisová značka: SpKrÚ 63856/2021 ODSH OSH
<br> Datum: 24.11.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,oddělení silničního hospodářství a
dopravní obslužnosti (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.b)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen
„stavební zákon“) a v souladu s § 2e odst.1 zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),v platném znění,v
územním řízení posoudil podle § 84 až 90 a § 94 stavebního zákona žádost o změnu územního rozhodnutí o
umístění stavby,kterou dne 19.8.2021 podalo :
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 659 93 390,Na Pankráci 546/56,Nusle,145 05 Praha 4 <,>
které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s <.>,IČ 463 47 488,Kounicova 271/13,Veveří,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona,v souladu s § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č <.>
503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném
znění
<br> r o z h o d n u t í o z m ě n ě ú z e m n í h o r o z h o d n u t í
<br> Městského úřadu Moravská Třebová,odboru výstavby a územního plánování ze dne 29.4.2019 pod
č.j.MUMT 13774/2019,které nabylo právní moci dne 11.6.2019,na stavbu :
<br> „I/35 STARÉ MĚSTO,PŘIPOJEN...

Načteno

edesky.cz/d/5109356

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov u Moravské Třebové      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz