« Najít podobné dokumenty

Město Cvikov - Rozhodnutí - stavební povolení veřejnou vyhláškou - KULK 90116/2021/280.13/Pc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cvikov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - stavební povolení veřejnou vyhláškou - KULK 90116/2021/280.13/Pc
odbor silničního hospodářství
<br>
<br> T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datov á schránka c5kbv kw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Adresáti dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací
<br> OSH 931/2021
<br> KULK 90116/2021/280.13/Pc
<br> Oprávněná osoba/linka/email
<br> Ing.XXXX XXXX / XXX
<br> petr.cechXX@kraj-lbc.cz
<br> Liberec
<br> 11.ledna 2022
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
S T A V E B N Í P O V O L E N Í
<br> V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
<br>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,odbor silničního hospodářství (dále též i jako „speciální
<br> stavební úřad“),jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst.3 písm.d) a ustanovení
§ 16 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a jako
<br> speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),po přezkoumání žádosti podle ustanovení § 111 stavebního zákona,kterou
<br> podalo dne 5.10.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO: 65993390,se sídlem Na Pankráci
546/56,Praha 4,Nusle,140 00 Praha,zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Správou
Liberec,se sídlem Zeyerova 1310,460 55 Liberec,o vydání stavebního povolení na stavbu
<br> s názvem „I/9 Svor“ (1.etapa) v rozsahu dále uvedených stavebních
objektů,r o z h o d l podle ustanovení § 115 stavebního zákona,za použití ustanovení § 18c
<br> vyhlášky č.503/2006 Sb.Ministerstva pro místní rozvoj,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,takto:
<br> stavba s názvem „I/9 Svor“ (1.etapa) v rozsahu stavebních objektů „SO 020 Příprava území“
<br> (dočasný SO),„SO 102 Úprava silnice I/13“,„SO 110 Okružní křižovatka I/9 x I/13“,„SO 121
Napojení hřbitova“,„SO-511 1.část Přeložka VTL plynovod...

Načteno

edesky.cz/d/5109340

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cvikov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz