« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - SŘČelákovice-spol.povolení-U Stabenovky,prodloužení ulice-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_SŘČelákovice-spol.povolení-U_Stabenovkyprodloužení_ul.pdf (597 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
Naše čj.: MÚBNLSB-OD-120559/2021-BARRO
Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-30608/2021-BARRO
Vyřizuje: XXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: roman.barta@brandysko.cz
Datum: 14.01.2022
<br>
<br> K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX - elektronická úřední deska
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Brandýs n.L.– St.Boleslav odbor dopravy,jako příslušný speciální stavební úřad podle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále jen zákona o pozemních
komunikacích) a podle § 15 zákona 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon),ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle SZ ustanovení § 94j a násl <.>
stavebního zákona žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby nazvané
<br> „Rekonstrukce ulice U Stabenovky,Čelákovice“ v k.ú.Čelákovice (dále jen „stavba”),kterou
podalo Město Čelákovice,náměstí 5.května 1,250 88 Čelákovice,IČ 00240117 (dále jen „žadatel) <.>
<br> Na základě tohoto posouzení
<br> I.vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění vyhlášky
č.63/2013 Sb.toto
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> kterým schvaluje stavební záměr umístění a provedení stavby:
<br>
<br> „Rekonstrukce ulice U Stabenovky,Čelákovice“
<br> na pozemcích parc.č.16665/1 (orná půda),1665/2 (orná půda),1666/5 (vodní plocha),1666/1
(ostatní plocha),1666/4 (ostatní plocha),1671/14 (trvalý travní porost),3111/2 (ostatní plocha) v k.ú <.>
Čelákovice <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> SO 101 – rekonstrukce stávající komunikace U Stabenovky
<br> SO 102 – prodloužení stáv...

Načteno

edesky.cz/d/5109160

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz