« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1589620 dražební vyhláška signed
E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D P R A H A 8
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
<br> Kodaňská XXXX/XX,XXX XX Praha 10
+ 420 224 262 828-9 | eupraha8@eupraha8.cz | www.eupraha8.cz
<br> 204 EX 15896/20-178
<br> U S N E S E N Í
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,pověřen vedením exekuce na základě
<br> pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: rozsudek ze dne 24.6.2020,č.j.49 Cm 155/2019-50,který
vydal Městský soud v Praze,exekučním soudem: Obvodní soud pro Prahu 2,pověření ze dne 18.1.2021,č.j <.>
52 EXE 1482/2020-17,v exekuční věci oprávněného: Komerční banka,a.s <.>,IČ: 45317054,sídlem Na Příkopě
33/969,Praha 1,11407,práv.zást.: Mgr.XXX XXXXXX,advokát,sídlem Kodaňská XXXX/XX,Praha XX,10100,proti
povinnému č.1: Tinjak Service s.r.o.v likvidaci,IČ: 02202018,sídlem Trojická 1910/7,Praha 2,12800 a
povinnému č.2: XXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 510/6,Zábřeh,78901,pro
vymožení peněžitého plnění oprávněného,jakož i pro vymožení povinnosti povinných uhradit společně a
nerozdílně náklady oprávněného a náklady exekuce,rozhodl o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
povinného č.1 tak,že se dle § 69 e.ř.ve spojení s § 336b a § 336o o.s.ř.vydává tato
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :
<br> I.Soudní exekutor dle § 336b a § 336o o.s.ř.nařizuje 1.elektronickou dražbu níže uvedených
nemovitých věcí <.>
<br> II.Soudní exekutor dle § 336o odst.2 písm.c) o.s.ř.stanovuje adresu internetové stránky,na které se
dražba bude konat a kde může veřejnost,po provedení registrace na dražebním portálu,dražbu
sledovat,takto:
<br> - www.okdrazby.cz
<br> III.Soudní exekutor dle § 336o odst.2 písm.d) o.s.ř.stanovuje datum a čas zahájení a ukončení
elektronické dražby,během kterého lze zvyšovat podání,takto:
<br> - datum a čas zahájení elektronické dražby: 15.února 2022 v 10.00 hodin <,>
- datum a čas ukončení elektronické dražby: 15.února 2022 v 11.00 hodin <,>
- dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních p...

Načteno

edesky.cz/d/5107983

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz