« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TRAN Tuan Anh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TRAN Tuan Anh.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Praha VI <.>
P.O.BOX.121,143 00 Praha 4
<br>
Č.j.: OAM-2651-15/ZR-2021
Praha 12.01.2022
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 165 písm.r) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) ve věci zrušení platnosti povolení k
trvalému pobytu,jehož držitelem je pan XXXX XXXX XXX,nar.XX.XX.XXXX,státní příslušnost:
Vietnamská socialistická republika,bytem v ČR neznámo (dále jen „cizinec“)
<br>
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
Výzva o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,č.j.: OAM-2651-14/ZR-2021 ze dne 12.01.2021
adresované výše jmenovanému cizinci <.>
<br>
Písemnost je v souladu s § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
doručována veřejnou vyhláškou,neboť Česká pošta,s.p <.>,doručovanou písemnost opakovaně vrátila s
odůvodněním,že adresát nemá schránku.Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR,na
kterou by bylo možno výše uvedené cizince doručovat.Sám cizinec správní orgán v mezičase
nekontaktoval,a tedy ani zjistit jiné místo pobytu přímo od cizince nebylo možné.Dle správního orgánu je
tak cizinec osobou neznámého pobytu <.>
<br> XXXXXXX si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR,Odboru azylové a
migrační politiky,na adrese Žukovského 888/2,161 00 Praha 6 - Ruzyně,a to v jeho úředních hodinách
Po a St 8.00 – 17.00 hod <.>,Út a Čt 8.00 – 15.00 hod <.>,a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení <.>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
ministerský rada
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce M...

Načteno

edesky.cz/d/5095102

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz