« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - JAVID Arysha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JAVID Arysha.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytu cizinců Královéhradecký kraj
Ulrichovo náměstí 810,500 02 Hradec Králové
<br>
Č.j.: OAM-18435-16/DP-2021
Hradec Králové 12.1.2022
Počet stran: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení §
165 písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,ve znění účinném do 1.8.2021,(dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu podle ust.§ 42d zák.č.326/1999 Sb.paní JAVID Arysha,nar.6.8 <.>
2001,státní příslušnost: Pákistánská islámská republika,bytem: Velké náměstí 136/18,500 03 Hradec
Králové <.>
<br>
<br> oznamuje
<br>
podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
Usnesení ve věci žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu,č.j.OAM-18435-15/DP-2020 ze dne
7.12.2021,adresované výše jmenované,paní JAVID Arysha,nar.6.8.2001,státní příslušnost:
Pákistánská islámská republika,bytem: Velké náměstí 136/18,500 03 Hradec Králové <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je neznámý <.>
Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného
pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci
pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle §
19 odst.3 správního řádu,a není-l...

Načteno

edesky.cz/d/5095100

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz