« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HUDECOVÁ Zuzana

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HUDECOVÁ Zuzana.pdf
MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
Pražská tř.1257/23,370 74 České Budějovice
<br>
Č.j.: OAM-154-4/ZR-2022
České Budějovice,11.ledna 2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 165 písm.j) a r) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů,v platném znění,(dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o zrušení povolení k trvalému
pobytu na území ČR podle § 87l odst.1 písm.d) zák.č.326/1999 Sb <.>,cizinky nezletilé HUDECOVÁ
Zuzana,nar.04.10.2008,st.přísl.Slovenská republika,bytem: neznámo <,>
<br> oznamuje
<br>
podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
možnost převzít následující písemnosti:
<br>
1) Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu na území ČR <,>
č.j.OAM-154-2/ZR-2022 ze dne 11.ledna 2022 <,>
<br> 2) Usnesení o ustanovení opatrovníka,č.j.OAM-154-3/ZR-2022 ze dne 11.ledna 2022
<br> Písemnosti jsou v souladu s ust.§ 25 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,doručovány
opatrovníkovi cizinky a rovněž veřejnou vyhláškou,neboť adresa pobytu cizinky je neznámá <.>
<br> Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra,na adrese Pražská tř.1257/23,370 74 České Budějovice,v úředních hodinách
(pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod <.>,úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00),a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
PhDr.XXXXX XXXXXXXX
ministerský rada
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 12.01.2022
<br>
Svěšeno dne: 28.01.2022

Načteno

edesky.cz/d/5095099

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz