« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GUDIN Grigorii

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GUDIN Grigorii.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Praha IV <.>
P.O.Box 20,190 03 Praha 93
<br> Č.j.: OAM-29028-19/DP-2020
PRAHA 12.ledna 2022
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165
zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu pana GUDIN Grigorii,nar.12.02.1988,státní příslušnost Ruská
federace,bytem Praha 2-Vinohrady,Legerova 356/48,doručovací adresa: Praha 8 - Karlín,Urxova
436/10,PSČ: 186 00,(dále jen „účastník řízení“)
<br>
<br>
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Výzvy k odstranění vad žádosti,č.j.OAM-29028-17/DP-2020 ze dne 21.07.2021 a OAM-29028-18/DP-
2020 ze dne 27.08.2021 adresované výše jmenovanému účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené
adrese neznámý.Doručovací adresa byla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hl...

Načteno

edesky.cz/d/5095098

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz