« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BUSHCHAK Vasyl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BUSHCHAK Vasyl.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Praha VI
Poštovní schránka 121 143 00 Praha 4
<br> Č.j.: OAM-3943-6/ZR-2021
Praha,12.01.2022
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
<br> Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
ustanovení § 165 písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o zrušení
platnosti dlouhodobého pobytu,které bylo zahájeno s panem BUSHCHAK Vasyl,nar.09.10.1969 <,>
státní příslušnost: Ukrajina,bytem v ČR: Jugoslávská 661/23,120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen
„účastník řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br> I.Oznámení zahájení správního řízení; II.Výzva k poskytnutí součinnosti; III.Výzva k uplatnění
práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí,č.j.OAM-3943-5/ZR-2021 ze dne 08.12.2021
adresovanou panu BUSHCHAK Vasyl,nar.09.10.1969,státní příslušnost: Ukrajina,bytem v ČR:
Jugoslávská 661/23,120 00 Praha 2 – Vinohrady <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené
adrese neznámý.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informač...

Načteno

edesky.cz/d/5095097

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz