« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ALVI Syed Mohammed Areeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ALVI Syed Mohammed Areeb.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení JmK
Tuřanka 1554/115b,627 00 Brno
<br> Č.j.:OAM-24226-13/DP-2021 Brno 12.01.2022
Počet listů: 1
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165
zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení doby
platnosti povolení k dlouhodobému pobytu pana ALVI XXXX XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,státní
příslušnost Indická republika,bytem Kounicova 507/50,602 00 Brno (dále jen „účastník řízení“)
<br>
oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí č.j.OAM-24226-12/DP-2021 ze dne
06.01.2022,adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zák.č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,neboť
Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené adrese
neznámý.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného
pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci
pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle §
19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince
na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li při doručování ...

Načteno

edesky.cz/d/5095095

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz