« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ke stavbě "Průmyslová hala v Logistickém centru Mošnov…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_a_-_formulare_zadosti.pdf [1,38 MB]
1a <.>
<br> Příloha č.8 k vyhlášce č.183/2018 Sb <.>
<br>,Č 7 / ffi/“JV,(ÁOČ'ŽM ť <.>,' k' " dK " ' |_MěÚ Kopřivnice _I MGSÍS y Ufa Opllvnlce _ „ Odbor životního prostředí doručeno 27.10.2021 10: 02.19 „ „( Štefánikova 1163/12 94713/2021/77 p / OŽP 742 21 Kopřivnice čislo zásilky: "/ listů: 6 poč.př.: listů.př.: |_ J
<br> |||i ili llÍlli; ||
<br> ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLÚM“
<br> [š 15 vodního zákona]
<br> |
<br> Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu
<br> Žadatel
<br> Obchodní firma nebo název / Jméno,popřípadě jména,příjmení PST-invest Mošnov || <.>,spol.s r.o <.>
<br> Adresa sídla / Adresa místa pobytu Nádražní 969/112,702 00 Ostrava — Moravská Ostrava
<br> Adresa pro doručování IČO nebo obdobný údaj / Datum narození 07935099 CZ-NACEZ)
<br> Telefon 777 300 099
<br> E-mail jakub.bernady©pstinvest.cz
<br> Žádá-li O vydání rozhodnutí více žadatelů,připojí se údaje Obsažené vtomtO bodě vsamostatné příloze: [] ano ne
<br> Žadatel jedná
<br> EI samostatně
<br> je zastoupen: jméno,popřípadě jména,příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř.jiná adresa pro doručování,není-Ii shodná):
<br> Technoprojekt a.s <.>
<br> Havlíčkovo nábřeží 38,702 00 Ostrava
<br> IČ: 278 10 054,DIČ: C227810054,Datová schránka: pccm48a
<br> vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXX,XXX XXX XXX,kamila.janku©technoprojekt.cz
Oznameni_o_zahajeni_rizeni-PST_INVEST_MOSNOV_II.pdf [0,40 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE
<br>
<br>
<br> Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice,Štefánikova 1163/12,CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411,fax: +420 556 812 758,posta@koprivnice.cz,www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg,IČ: 00298077,DIČ: CZ00298077,číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
<br>
<br>
VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST
<br>
<br> Odbor životního prostředí
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: PST-Invest Mošnov II <.>,spol.s r.o <.>
IČ 07935099
<br> Nádražní 969/112
702 00 Ostrava 2
<br>
zastoupená společností
<br> Technoprojekt,a.s <.>,IČ 27810054
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
<br> 702 00 Ostrava 2
<br>
<br> ZE DNE:
<br> Č.J.: 101372/2021/PiOl
<br> SPIS.ZN.: OZP-19661/2021
<br> VYŘIZUJE: Ing.Olga Pivoňová/OŽP
<br> TELEFON: +420 556 879 792
<br> E-MAIL: olga.pivonova@koprivnice.cz
<br>
DATUM: 24.11.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Městský úřad Kopřivnice,odbor životního prostředí,jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a
věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a
dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a
§ 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve vazbě na zákon č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení
vodoprávního řízení podle § 115 vodního zákona a podle § 112 stavebního zákona na
základě žádosti ze dne 27.10.2021 pod č.j.94713/2021,které podala společnost
<br> PST-Invest Mošnov II <.>,spol.s r.o <.>,IČ 07935099,Nádražní 969/112,702 00 Ostrava 2
zastoupena Technoprojekt,a.s <.>,IČ 27810054,Havlíčkovo náb...

Načteno

edesky.cz/d/5023062

Meta

Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz