« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Moštěnice - Rozhodnutí - stavební povolení - Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Moštěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dalnice_D1_Rikovice_-_Prerov_R_-_SP_obecna.pdf [1,16 MB]
MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc Spisový znak-231.2,skartační znak/skartační lhůta – A/20 Č.j.SMOL/251204/2021/OZP/VH/Sko V Olomouci 24.11.2021 Spisová značka: S-SMOL/174711/2021/OZP Uvádějte vţdy v korespondenci Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,dveře č.X.XX Ing.XXXX XXXXXXXXXX,dveře č.X.XX Telefon: XXXXXXXXX,588 488 320 E-mail: monika.skoupilova@olomouc.eu Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXXX „Dálnice DX,stavba XXXX Říkovice - Přerov“ R O Z H O D N U T Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Magistrát města Olomouce,odbor ţivotního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 25 písm.b) a § 27 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 131 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na základě usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje,odboru ţivotního prostředí a zemědělství č.j.KUOK 74087/2021 ze dne 14.07.2021,a podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích,s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona,vedeného rovněţ v působnosti zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na ţivotní prostředí),ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a...

Načteno

edesky.cz/d/5022832

Meta

Volby   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Moštěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz