« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Sdělení - Boskovice, Milánovy, úprava DS NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23987 lokotrans.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
<br> odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> SPIS.ZN.: SMBO 14426/2021/STAV/malac 5433302334233 111111111111unum111111111 ŠFRIZÍÁILI Žildónililšagršířachova©boskovicecz M U B 0 X O 0 W V W 9 M FAX: 516 488 710 DATUM: 24.1 1.2021
<br> SDĚLENÍ
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako stavební úřad příslušný podle © 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),sděluje <,>
<br> že na základě žádosti ze dne 20.10.2021 pod spis.zn.SMBO 22041/2021,o přihlášení se za účastníka řízení,kterou podal LOKOTRANS WAGON s.r.o <.>,IČO 25541030 rozhodl usnesením dne 23.11.2021 pod DMBO 23891/2021,že LOKOTRANS WAGON s.r.o <.>,IČO 25541030 není účastníkem správního řízení ve věci umístění stavby :
<br> Boskovice,Milánovy,úprava DS NN
<br> SO 01 — Boskovice,Milánovy,lok.16 RD DONNEX
<br> na pozemku parc.č.4144/3,4144/2,4158,7190/1,7190/10,7190/9,4152/2,7190/8,4151/1,4151/2,4146/1,7190/7,7190/6,7190/2,4146/7 v katastrálním území Boskovice <.>
<br> SO 02 — Boskovice,Milánovy,přeložka NN DONEX na pozemku parc.č.4146/7,7190/2,4146/2,7190/3,7190/4,4142/7,4105/2,4105/3,4105/44 v katastrálním území Boskovice <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX vedoucí odboru výstavby a
<br> Toto oznámení (písemnost,rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Č.j.DMBO 23987/2021 str.2
<br> Obdrží:
<br> účastnici (dodejky)
<br> podle 885 odst.1 písm.a) / dodeikv/ — žadatel EG.D,a.s <.>,IDD...

Načteno

edesky.cz/d/5022709

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz