« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - 167 EX 6412/16-270-Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EX_6412_16_270.pdf
č.j.: 167 EX 6412/16-270
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,Dědinská XXX/XX,XXX 00 Praha 6,rozhodl ve věci exekuce
ve prospěch oprávněného: Česká republika - Státní pozemkový úřad,Husinecká 1024/11a,13000,Praha 3,IČ 01312774 <,>
zast.zákonným zástupcem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeží 390/42,12800,Praha 2 <,>
IČ 69797111 a v neprospěch povinného: Zemědělské družstvo Knínice - v likvidaci,Knínice *,67934,Knínice,IČ
49447556,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,a vydává dle § 336o zákona č.99/1963 Sb.<,>
občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) tuto
<br> dražební vyhlášku o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí:
<br> I.Čtvrtá elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 01.02.2022 v 09:00 hod.na
dražebním portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 01.02.2022 v 09:20 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 OSŘ).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního
učiněného podání,nebude-li učiněno další podání.Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením,že do konce
dražby zbývá pět minut,je nastavena prodleva patnácti vteřin.V takovém případě se okamžik skončení dražby
opět posunuje o pět minut,dokud dražitelé činí podání.Podání se považuje za učiněné pouze v případě,že bylo
systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno,tzn.podání se objeví on-line v seznamu přijatých
podání <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br>,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště: Boskovice,okres: Blansko <,>
obec: Šebetov,katastrální území: 762181 Šebetov,LV: 628 <.>
<br> K nemovitým věcem náleží tyto součásti a příslušenství: nebylo zjištěno <.>
<br> Shora uve...

Načteno

edesky.cz/d/5022706

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz